بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

20 آبان 1399

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از دفتر تحقیق و توسعه شرکت گسترش صنعت خاورمیانهبه منظور آشنایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ، جناب آقای نظری ، با فعالیت و محصولات شرکت گسترش صنعت خاورمیانه ، ضمن حضور در دفتر تحقیق و توسعه این شرکت ، مباحثی در خصوص توسعه بازار محصولات این شرکت صورت پذیرفت.
مقاله ها
نظرات