تجهیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تجهیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تجهیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

28 فروردین 1400

تجهیز ساختمان اصلی بانک مرکزی ایران به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه


با توجه به موج سوم کرونا و گسترش همه گیری بیماری در سطح جامعه ، مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه ، اقدام به نصب و استقرار استند تشخیص تب کرونا در ساختمان اصلی بانک مرکزی ایران ، نموده است و امید است با بهره گیری از این سیستم بتوان کمک شایانی در کنترل چرخه بیماری در سطح جامعه داشته باشیم .
مقاله ها
نظرات