تجهیز شرکت پخش فرآورده نفتی استان مرکزی

تجهیز شرکت پخش فرآورده نفتی استان مرکزی

تجهیز شرکت پخش فرآورده نفتی استان مرکزی

17 دی 1399

تجهیز شرکت فرآورده های نفتی استان مرکزی به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبا توجه به موج سوم کرونا و گسترش همه گیری بیماری در سطح جامعه ، مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه ، اقدام به نصب و استقرار استند تشخیص تب کرونا در شرکت پخش فرآورده نفتی استان مرکزی ، نموده است و امید است با بهره گیری از این سیستم بتوان کمک شایانی در کنترل چرخه بیماری در سطح جامعه داشته باشیم .
خرید سهام Mega Hail Breaker

خرید سهام و مالکیت برند

اطلاعات بیشتر
28 آذر 1401
نظرات