تجهیز ساختمان مرکزی شرکت پخش فرآورده نفتی ایران

تجهیز ساختمان مرکزی شرکت پخش فرآورده نفتی ایران

تجهیز ساختمان مرکزی شرکت پخش فرآورده نفتی ایران

4 اسفند 1399

تجهیز ساختمان مرکزی شرکت فرآورده های نفتی ایران به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبا توجه به موج سوم کرونا و گسترش همه گیری بیماری در سطح جامعه ، مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه ، اقدام به نصب و استقرار استند تشخیص تب کرونا در ساختمان مرکزی شرکت پخش فرآورده نفتی ایران ، نموده است و امید است با بهره گیری از این سیستم بتوان کمک شایانی در کنترل چرخه بیماری در سطح جامعه داشته باشیم .
مقاله ها
نظرات