افتخارات،دستاوردها و گواهینامه ها
شرکت گسترش صنعت خاورمیانه در طی مسیر فعالیت خود به عنوان یک شرکت دانش محور ، موفق به کسب عناوین زیر شده است :