بازدید رئیس شورای شهر اراک

بازدید رئیس شورای شهر اراک

بازدید رئیس شورای شهر اراک

26 بهمن 1399

بازدید رئیس شورای شهر اراک از دفتر تحقیق و توسعه شرکت گسترش صنعت خاورمیانهبه منظور آشنایی رئیس شورای شهر اراک ، با فعالیت و محصولات شرکت گسترش صنعت خاورمیانه ، ضمن حضور در دفتر تحقیق و توسعه این شرکت ، مباحثی در خصوص توسعه بازار محصولات این شرکت صورت پذیرفت.
 
مقاله ها
نظرات