تجهیز پتروشیمی استان اصفهان

تجهیز پتروشیمی استان اصفهان

تجهیز پتروشیمی استان اصفهان

17 آبان 1399

تجهیز پتروشیمی استان اصفهان به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبا توجه به موج سوم کرونا و گسترش همه گیری بیماری در سطح جامعه ، مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه ، اقدام به نصب و استقرار استند تشخیص تب کرونا در پتروشیمی استان اصفهان ، نموده است و امید است با بهره گیری از این سیستم بتوان کمک شایانی در کنترل چرخه بیماری در سطح جامعه داشته باشیم.
مقاله ها
نظرات