تجهیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تجهیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تجهیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

16 تیر 1399

تجهیز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبه همت پارک علم و فناوری استان مرکزی ، یک دستگاه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " در ورودی نهاد علمی و فناوری ریاست جمهوری استقرار یافت و از مورخ 25 تیر ماه 99 ، کلیه ورودی افراد به معاونت علمی ریاست جمهوری توسط سامانه مذبور شناسایی و تعیین وضعیت می گردند .
مقاله ها
نظرات