تجهیز شرکت گاز استان مرکزی

تجهیز شرکت گاز استان مرکزی

تجهیز شرکت گاز استان مرکزی

16 تیر 1399

تجهیز مجموعه واحد های شرکت گاز استان مرکزی به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبا توجه به موج دوم کرونا و گسترش همه گیری بیماری در سطح جامعه ، مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه با همکاری معاونت HSE شرکت گاز استان مرکزی ، اقدام به نصب استند تشخیص تب کرونا در واحدهای این مجموعه در سطح استان مرکزی نموده است و امید است با بهره گیری از این سیستم بتوان کمک شایانی در کنترل چرخه بیماری در سطح جامعه داشته باشیم.
مقاله ها
نظرات