تجهیز دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اراک

تجهیز دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اراک

تجهیز دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اراک

16 تیر 1399

تجهیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبا توجه به موج دوم کرونا و گسترش همه گیری بیماری در سطح جامعه ، مجموعه گسترش صنعت خاورمیانه ، اقدام به نصب و استقرار استند تشخیص تب کرونا در دانشگاه آزاد اسلامی اراک - فلق ، نموده است و امید است با بهره گیری از این سیستم بتوان کمک شایانی در کنترل چرخه بیماری در سطح جامعه داشته باشیم.
مقاله ها
نظرات