بازدید نماینده محترم مردم شریف اراک در مجلس شورای اسلامی

بازدید نماینده محترم مردم شریف اراک در مجلس شورای اسلامی

بازدید نماینده محترم مردم شریف اراک در مجلس شورای اسلامی

25 اردیبهشت 1399

بازدید محمدحسن آصفری، منتخب مردم شریف اراک، کمیجان و خنداب از امکانات و زیرساختهای پارک و دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه


بازدید محمدحسن آصفری، منتخب مردم شریف اراک، کمیجان و خنداب از امکانات و زیرساختهای پارک و دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه و تست عملکرد استند دیجیتال تشخیص تب کرونا
مقاله ها
نظرات