تجهیز استانداری استان مرکزی

تجهیز استانداری استان مرکزی

تجهیز استانداری استان مرکزی

28 اردیبهشت 1399

تجهیز استانداری استان مرکزی به سامانه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " توسط مجموعه گسترش صنعت خاورمیانهبه همت پارک علم و فناوری استان مرکزی ، یک دستگاه " استند دیجیتال تشخیص تب کرونا " در ورودی استانداری استان مرکزی استقرار یافت و از مورخ 28 اردیبهشت ماه 99 ، کلیه ورودی افراد به استانداری توسط سامانه مذبور شناسایی و تعیین وضعیت می گردند .
مقاله ها
نظرات