مسئولیت اجتماعی
 

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) موضوع حساس و توجه‌برانگیزی در سال‌های اخیر بوده است. سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان خود و ایفای تعهدات‌شان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. به این ترتیب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‌تر و منسجم‌تری نفع می‌برد و هم جامعه و طرف‌های ذینفع، نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

از آنجا که مسئولیت اجتماعی، مجموعۀ وظایف و تعهداتی است که یک سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت از آنها و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد و با توجه به اهمیتِ این حوزۀ تاثیرگذار بر کسب و کار سازمان، گسترش صنعت خاورمیانه نیز منشوری چندوجهی برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود تدوین کرده است. بر این اساس ، توجه به ذینفعان ، بررسی و درک نیازها و انتظارات و همچنین پاسخگویی معقول و متناسب به این نیازها، یکی از منشورهای اصلی گروه در حوزۀ ایفای مسئولیت اجتماعی است.
 

به باور ما، مسئولیت­‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:

  1. تعهد در قبال حفظ محیط زیست

  2. تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی

  3. تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان

  4. تعهد در قبال عدم ارایۀ محصولات زیان­‌آور

  5. تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه

  6. تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت­‌های غیراخلاقی و تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها