زمان صحیح استفاده از دستگاههای ضد تگرگ

زمان صحیح استفاده از دستگاههای ضد تگرگ

زمان صحیح استفاده از دستگاههای ضد تگرگ

6 آبان 1398

یک دستگاه ضدتگرگ در برابر دانه های تگرگی که قبلا تشکیل شده است موثر نیست؛ بنابراین مهمترین الزام در استفاده از یک دستگاه ضد تگرگ، زمان استفاده و شروع به کار آن است. شروع به کار دستگاه ضد تگرگ باید ۲۰ دقیقه قبل از شروع و تشکیل طوفان یا رگبار تگرگ آغاز شود. کارایی دستگاه ضدتگرگ به نسبت تاخیر در شروع به کارش کاهش می یابد.

زمان صحیح استفاده از دستگاههای ضد تگرگ

یک دستگاه ضدتگرگ در برابر دانه های تگرگی که قبلا تشکیل شده است موثر نیست؛ بنابراین مهمترین الزام در استفاده از یک دستگاه ضد تگرگ، زمان استفاده و شروع به کار آن است. شروع به کار دستگاه ضد تگرگ باید ۲۰ دقیقه قبل از شروع و تشکیل طوفان یا رگبار تگرگ آغاز شود. کارایی دستگاه ضدتگرگ به نسبت تاخیر در شروع به کارش کاهش می یابد.

 اگر دستگاه ضدتگرگ همزمان با  شروع طوفان فعال شود، کارایی آن بسیارکم خواهد بود زیرا یک دستگاه ضدتگرگ بر دانه های تگرگی که قبلا تشکیل شده است، تاثیر کمی خواهد داشت. بنابراین به شدت توصیه می شود از دستگاه ضدتگرگ برای حفاظت در برابر تجهیزات رادار هواشناسی یا لوازم هشداردهنده آب و هوا استفاده کنید.

تولیدکنندگان ادعا می کنند که دستگاههای ضد تگرگ این قابلیت را دارد که دانه های تگرگ را به برف آبکی یا باران تبدیل کنند. نکته مهم این است که دستگاه در هنگام نزدیک شدن طوفان روشن شود تا بتواند بر دانه های تگرگ در حال رشد تاثیر بگذارد، هر چند که همه تولید کنندگان معتقدند که منطقه اثر دستگاه ضد تگرگ فقط ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر مربع به سمت بالا است.

مقاله ها
نظرات